Auto Cosmetica Schellekens
is ALTIJD bereikbaar!
06 25 362 422 en info@autocosmetica.nl

autocosmetica

Algemene Voorwaarden

 1. Algemeen
  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle uitgebrachte offertes en alle afgesloten overeenkomsten met Auto Cosmetica Schellekens.

 2. Offerte
  Een door Auto Cosmetica Schellekens uitgebrachte offerte is gedurende één maand na dagtekening geldig.

 3. Eigendomsrechten
  Alle geleverde goederen blijven eigendom van Auto Cosmetica Schellekens totdat de koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

 4. Aansprakelijkheid
  De werkzaamheden geschieden hoofdzakelijk bij de opdrachtgever.
  De eigenaar van het voertuig is aansprakelijk voor schaden aan en met het voertuig toegebracht (zg. WA en Casco-schaden), ook indien de werkzaamheden elders worden uitgevoerd en de berijder van het voertuig een ander is dan de eigenaar.

 5. Betaling
  Betaling geschiedt uitsluitend contant tenzij er wordt overeengekomen dat er op rekening wordt betaald. Betaling van de rekening geschiedt binnen acht dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de wederpartij in verzuim en is deze aan Auto Cosmetica Schellekens de wettelijke rente verschuldigd over alle te late betalingen. Indien Auto Cosmetica Schellekens geen betaling heeft ontvangen is zij gerechtigd de vordering uit handen te geven en is de wederpartij ook de daaraan verbonden kosten verschuldigd. De wederpartij is tevens alle andere kosten verschuldigd die Auto Cosmetica Schellekens heeft moeten maken om de vordering te incasseren.

 6. Ontbinding
  Indien de opdrachtgever de gesloten overeenkomst wenst te annuleren is de opdrachtgever een zodanig gedeelte van de overeengekomen prijs verschuldigd als met de stand van de werkzaamheden overeenkomt.

 7. Toepassing
  De algemene voorwaarden blijven van toepassing tot het moment dat er nieuwe algemene voorwaarden worden gedeponeerd en/of aan cliënt worden uitgereikt.